Všeobecné obchodní a dodací podmínky Belet a.s.

(výňatek pro elektronický prodej)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) platí při prodeji a dodávkách výrobků společnosti Belet a.s. kupujícímu prostřednictvím elektronického obchodu.

Objednávka:

Výrobky budou dodávány prodávajícím kupujícímu na základě písemných objednávek kupujícího. Kupující v objednávce přesně specifikuje druh, typ a množství požadovaných výrobků. Specifikace výrobků musí obsahovat nejméně dále uvedené údaje : Název a typové označení výrobku, základní technické údaje z nabídky (propagačního materiálu) nebo po  dohodě s prodávajícím, počet kusů nebo celkové požadované množství. Na žádost prodávajícího je kupující případně povinen svou objednávku písemně doplnit/upřesnit o další údaje nebo zaslat nezbytné podklady (dokumentaci). Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn realizovat dodávku ve standardní kvalitě dané technickými podmínkami výrobce nebo typem výrobku. Jakmile je specifikace objednaných výrobků úplná, prodávající kupujícímu objednávku potvrdí.

Dodací podmínky:

Výrobky budou kupujícímu dodány ve lhůtě v potvrzené objednávce, případně ve  lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta.

Místo plnění a odpovědnost:

Způsob odebrání zboží kupujícím:

- kupujícímu zasílá prodávající zboží na dobírku sběrnou službou. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci.
- osobní odběr – jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude kupující vyzván k jeho odběru  telefonicky nebo e-mailem.
- smluvním přepravcem prodávajícího po splnění sjednaných platebních podmínek

Výrobky jsou považovány za dodané předáním kupujícímu nebo přepravní službě ve sjednaném místě prodeje. Dopravcem je osoba oprávněná k podnikání v oblasti zajišťování dopravy nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí výrobku. Výrobky prodávající dodává zabalené dle interních podmínek výrobce. O dodatečném způsobu balení rozhoduje prodávající v závislosti na povaze výrobku, zakázky a předpokládaných přepravně technických podmínkách a způsobu dopravy.

Kupující je povinen objednané výrobky převzít a při převzetí řádně a s odbornou péčí zkontrolovat množství, neporušenost obalů a vizuálně technický stav výrobku. Kupující potvrdí písemně převzetí výrobků – dodací nebo přepravní list (oboje s čitelným uvedením jména, příjmení a podpisu zástupce kupujícího, který výrobky přebírá a s připojením data a razítka kupujícího). Pokud zjistí kupující, že dodávka je nekompletní nebo poškozená, uvede tuto skutečnost na dodací list a informuje prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za zboží (riziko z poškození a ztráty zboží) přechází plně na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím kupujícímu nebo přepravní službě v místě plnění. Objednané výrobky je povinen kupující převzít a uhradit kupní cenu, i když výrobky vykazují nepodstatné vady (např. pomačkání obalu). Dílčí a předčasné dodávky jsou možné. Při převzetí výrobků v místě prodávajícího potvrzuje kupující pouze dodací list nebo výdejku, pokud specifické podmínky výrobku nevyžadují protokolární převzetí s dalšími náležitostmi.

Kupní cena:

Kupní cena výrobků je stanovena v ceníku prodávajícího nebo je dohodnuta individuálně. Ceny výrobků se stanovují dle ceníku , který je platný v den odeslání objednávky. Přeprava výrobků je hrazena kupujícím, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

Platební podmínky:

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, kupující mohou využít níže uvedené způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího
- platba na dobírku
- platba před dodáním zboží formou bankovního převodu nebo v hotovosti na základě zálohové faktury

Platba před dodáním zboží formou bankovního převodu nebo v hotovosti na základě zálohové faktury: po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura  a tato je zaslána kupujícímu. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je zboží na objednávce blokováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je faktura.

Faktura prodávajícího je předána ihned při odběru výrobku nebo je následně zaslána kupujícímu poštou nebo elektronickou poštou. Při dodávce výrobků na adresu uvedenou kupujícím potvrdí kupující přepravci zasílatelský list (příkaz). Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku výrobků, pokud dojde k prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené prodávajícím kupujícímu. V případně prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv faktury mu zaniká nárok na slevu z kupní ceny, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury kupujícím vzniká prodávajícímu dále nárok odstoupit od jednotlivých kupních smluv, právo žádat zaplacení úroků z  prodlení dle obchodního zákoníku, a nárok na náhradu škody

Záruční podmínky:

Prodávající poskytuje na dodávané výrobky záruku za jakost v rozsahu technických parametrů stanovených technickými podmínkami výrobce a v souladu s příslušnými normami ve lhůtě 12 až 60 měsíců (podle typu a druhu výrobku) od data výroby. K řádnému uplatnění záruky je nutné, aby výrobky byly užívány v souladu s příslušnými postupy a technickou dokumentací dodávanou spolu s výrobky (případně informacemi uvedenými na informačním štítku na  výrobku).  Prodávající též nenese odpovědnost za vady, které vyplývají z chybné či nepřesné specifikace objednaných výrobků kupujícím (včetně nepřesné či chybějící informaci o způsobu užití výrobků kupujícím).

Oprávněné nároky z vad výrobků uplatňuje kupující u prodávajícího. Nároky z vad výrobků musí být uplatněny  v záruční době, bez zbytečného odkladu, jinak zanikají  Reklamace se uplatňuje písemně a musí obsahovat přesnou specifikaci výrobku i vady. Prodávající rozhodne o řešení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení prohlídky reklamovaného výrobku. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, přiměřená druhu výrobku. Reklamace bude vyřízena do 25 dnů ode rozhodnutí o řešení reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu škody do výše vynaložených nákladů na odstranění reklamované vady. Existence i oprávněných důvodů k reklamaci nezbavuje kupujícího povinnosti dodržet všechny své povinnosti včetně platebních povinností.

Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím se budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se strany nedohodnou, sporné otázky budou řešeny dle obchodního zákoníku. Pokud k takové dohodě nedojde, spor bude předložen Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky. Rozhodčí řízení(včetně jmenování rozhodců) se bude řídit pravidly rozhodčího řízení vydanými shora uvedeným Rozhodčím soudem.